Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruVšeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ A PLATOBNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

KostraBike, s.r.o.

Horná 119

022 01  Čadca

IČO: 46485376

: 2023418397

Zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu Žilina, oddiel Sro, vložka  číslo 56124/L

email: info@kostrabike.sk , tel.č.: +421-948 046 988

 

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.kostrabike.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho , tj. firmy KostraBike, s.r.o., Horná 119, 022 01 Čadca a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru).

 

OBJEDNÁVKA


Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách, údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom zasiela tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, riadne vybavené návodom na obsluhu. Žiadame vás, aby ste vo vlastnom záujme do objednávkového formulára uvádzali presné a pravdivé údaje a predišli tak zbytočným komplikáciám pri vybavovaní objednávok. Úspešnosť odoslania objednávky je po prijatí v systéme potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Táto správa je pre kupujúceho informáciou o tom, že objednávka bola úspešne odoslaná, zaevidovaná v našej firme a čaká na prijatie pracovníkom eshopu. V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu vyskytla v objednávkovom formulári chyba, neodkladne kontaktujte našu firmu. Upozorňujeme, že podmienkou pre nadobudnutie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČDPH), adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu pre doručenie zásielok, číslo telefónu a emailovú adresu. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovania účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci meniť po prihlásení sa do svojho účtu. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky (banky, zmluvná maloobchodná predajňa - odberné miesto, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Zpracované údaje sú plne chránené pred zneužitím. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Naša spoločnosť postupuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, najneskôr do doby nevyhnutnej na spracovanie osobných údajov. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať.

 

USMERNENIE GDPR

 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES, ďalej len "GDPR ", by sme Vás chceli informovať, že pri  nadviazaní spolupráce so spoločnosťou KostraBike, s.r.o. so sídlom Horná 119, 022 01 Čadca, pri nákupe jej produktov alebo služieb, bude potrebné spracovať  Vaše osobné údaje (platí pre fyzické osoby).

Za týmto účelom spoločnosť  KostraBike, s.r.o. zaviedla pravidlá a postupy na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR, čo predovšetkým znamená, že:

1. ako správca týchto údajov ich spracúvame  v zásade za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv alebo na základe jedného z ďalších dôvodov uvedených v čl. 6 par. 1 GDPR,

2. údaje budú poskytnuté k dispozícií iným subjektom len v prípadoch, ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmlúv (spolupracovníkom), alebo keď bude táto povinnosť vyplývať  zo všeobecne platných právnych predpisov, alebo k presadeniu práv a nárokov spoločnosti.

3. spoločnosť nebude poskytovať  osobné údaje tretím osobám s výnimkou serveru Heureka.sk za účelom nezávislého hodnotenia e-shopov a to len v prípade výslovného súhlasu zákazníka.

4.spoločnosť  nebude spracovávať citlivé údaje a údaje neplnoletých osôb,

5.spoločnosť  bude ukladať dáta po dobu platnosti ponuky a v prípade dohody, po dobu potrebnú na jej realizáciu, vrátane vykonávania záručných záväzkov,

6. V súvislosti so spracovávaním  osobných údajov  ma zákazník právo na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie a obmedzenie  pri spracovaní či prenose dát k inému správcovi. V prípade porušenia ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) má zákazník právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

7. Vaše osobné údaje nebudú spracovávané hromadne ani automatizovane.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť KostraBike, s.r.o. so sídlom Horná 119, 022 01 Čadca, IČO: 46485376, zap. V obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 56124/L, tel.: 0948 046 988, email: info@kostrabike.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, tel. č., email.,  

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.  

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  

Cookies
S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.  

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
•    zaslaním oznámenia na email: info@kostrabike.sk
•    zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti;
•    zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru.

Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy na právnom základe oprávnený záujem. Ďalšími príjemcami sú:

 • Zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizícii platby

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@kostrabike.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 • Program na administráciu web stránky
 • Google Analytics

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Aké máte práva?

 • Právo na prístup k údajom. Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na opravu. Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 2. odvoláte svoj súhlas;
 3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 7. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 8. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 9. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 10. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 11. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 12. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 13. vytvárania profilu žiaka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 • Právo na obmedzenie spracúvania. Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 • Právo namietať. Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@kostrabike.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti;
 • zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

STORNO OBJEDNÁVKY


·  Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný prepravcovi. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní prepravcovi, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch, ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať, alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia storna objednávky.

·  Storno objednávky zo strany predávajúceho

Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:

- predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10 pracovných dní, ak nebude dohodnuté inak.

·  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od zakúpenia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:

- písomné odstúpenie od zmluvy formou priloženého formulára alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

·  Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku,

ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

- tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu, ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený

- doklad o kúpe

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý alebo poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar do 30 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu dodania tovaru, ktorý plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, alebo bol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci. Tovar sa považuje za zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám ak má rovnakú alebo podobnú charakteristiku, aká je uvedená v ponuke tovaru v internetovom zásielkovom obchode predávajúceho. Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy niektorú uvedenú povinnosť, odstúpenie sa považuje za neplatné a predávajúci nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. V tomto prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov, spojených so zaslaním tovaru späť kupujúcemu.

 

DOSTUPNOSŤ  TOVARU


Tovar ponúkaný v tomto internetovom obchode nemusí byť práve na sklade a informácia o jeho dostupnosti bude poskytnutá po odoslaní elektronickej objednávky. Položky objednávky, ktoré nie sú aktuálne dostupné sú ponechané v objednávke a predávajúci potvrdí ich dostupnosť po obdŕžaní elektronickej objednávky e-mailom alebo telefonicky. Tovar bude zaslaný po záväznom potvrdení objednávky v termíne určenom v dodacích podmienkach. Ak by sa dodacia lehota neúmerne predĺžila, predávajúci bude včas informovať kupujúceho o termíne odoslania objednávky e-mailom alebo telefonicky.

 

DODACIE PODMIENKY


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci podľa pokynov kupujúceho v objednávke. Ak tovar nemá vlastný záručný list, ako záručný list slúži daňový doklad - faktúra, ktorá je doručovaná priamo so zásielkou.

Tovar môže byť dodaný aj v rámci Českej republiky a to klasickou poštovou dobierkou.

a)    Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť po potvrdení objednávky v maloobchodnej predajni na adrese Horná 119, 022 01 Čadca. Pri osobnom odbere je možné zaplatiť za tovar iba v hotovosti. Použitie platobnej karty nie je možné. Za osobný odber nie sú účtované žiadne príplatky. Pre rýchle a bezproblémové vybavenie osobného odberu je vhodné, ak zákazník uvedie v poznámke (pri potvrdzovaní objednávky) aj predpokladaný dátum a čas odberu, alebo si dohodne dátum a čas odberu telefonicky.

b)    Doprava Slovenskou poštou

Tento spôsob bude zvolený automaticky v prípade, že sa jedná o tovar malých rozmerov, ktorý je možné poslať v listovej obálke s hmotnosťou maximálne do 500g. Kupujúci môže takisto požiadať o zaslanie tovaru poštou - stačí, ak túto požiadavku uvedie v poznámke pri potvrdzovaní objednávky. Tovar bude doručený do 2-3 pracovných dní od odoslania objednávky. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Po zaslaní potvrdenia o vykonanej transakcii vám okamžite zašleme objednaný tovar. Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou a.s. Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná, je nutné spísať na pošte protokol o škode, alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné, prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

c)    Kuriérska doprava

Tovar vám bude doručený najneskôr do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Po zaslaní potvrdenia o vykonanej transakcii vám okamžite zašleme objednaný tovar. Dodanie je zabezpečené Slovenskou poštou a.s..

Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len, ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná, je nutné spísať s osobou ktorá zásielku doručila protokol o škode, alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné, prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Cenník prepravy:

SLOVENSKO

Slovenská pošta, a.s. - dobierka – kuriérska služba

pri nákupe do 50 € - doprava  4,00 € vrátane DPH

pri nákupe nad 50 € - doprava zdarma

 

Slovenská pošta, a.s. - dobierka (2.trieda)

pri nákupe do 30 € / listová zásielka do 100g - doprava  2,40 € vrátane DPH

 

(pri rozmerovo malých zásielkach s nízkou hodnotou a hmotnosťou volíme automaticky poštovú dobierku - platí len pre SR)

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká pošta, a.s. - dobierka – (1.trieda)

pri nákupe do 50 € - doprava  100,- Kč

pri nákupe nad 50 € - doprava zdarma

 

SPÔSOB PLATBY

Ceny uvádzané v internetovom zásielkovom obchode sú zmluvné, konečné a sú uvádzané v EUR s DPH.

Pri fakturácii do ČR sa všetky ceny a sumy budú prepočítavať na CZK aktuálnym kurzom Národnej banky Slovenska.

a) Dobierka

Tovar je zaslaný kuriérom Slovenskou poštou na zadanú adresu a za tovar platíte pri prevzatí zásielky.

b) Bezhotovostná platba v prípade, že chcete objednávku uhradiť bankovým prevodom, môžete v poznámke objednávky požiadať o bezhotovostnú platbu. Po potvrdení objednávky vám emailom zašleme faktúru k úhrade na nižšie uvedené bankové účty.

Ako variabilný symbol je nutné vždy uviesť číslo faktúry!

Po zaslaní potvrdenia o vykonanej transakcii vám okamžite zašleme objednaný tovar.

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.ú.: 15395703/5200

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA


Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí), spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

-    bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

-    primeraným znížením kúpnej ceny

-    náhradným dodaním tovaru

-    odstúpením od zmluvy

Najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §622 a §633 OZ:

§622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

POSTUP REKLAMÁCIE


Pri uplatňovaní reklamácie by mal kupujúci dodržať nasledujúci postup:

1. Kupujúci zašle e-mail, v ktorom uvedie kód a popis výrobku, číslo faktúry a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.

3. Kupujúci zašle tovar na určenú adresu spolu s detailným popisom závady.

 

ORGÁN DOZORU:

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

 

ALTERNATÍVNE RIREŠENIE SPOROV

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy, manipulačného poplatku a DPH.

Tieto obchodné podmienky sú platné v uvedenom znení v deň vytvorenia objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne akceptoval. KostraBike, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

 

Platné od 1.6.2018

Copyright 2017 - 2024 © KostraBike - výnimočné bicykle odvážnym