Spracovanie osobných údajov

Úvod Dodanie tovaruSpracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti

 

KostraBike, s.r.o.

Horná 119

022 01 Čadca

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť KostraBike, s.r.o. so sídlom Horná 119, 022 01 Čadca, IČO: 46485376, zap. V obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 56124/L, tel.: 0948 046 988, email: info@kostrabike.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, tel. č., email.,  

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.  

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  

Cookies
S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.  

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
•    zaslaním oznámenia na email: info@kostrabike.sk
•    zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti;
•    zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru.

Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy na právnom základe oprávnený záujem. Ďalšími príjemcami sú:

 • Zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizícii platby

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@kostrabike.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 • Program na administráciu web stránky
 • Google Analytics
 • Heureka, po vašom súhlase

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Aké máte práva?

 • Právo na prístup k údajom. Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na opravu. Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 1. už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 2. odvoláte svoj súhlas;
 3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 7. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 8. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 9. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 10. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 11. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 12. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 13. vytvárania profilu žiaka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 • Právo na obmedzenie spracúvania. Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 • Právo namietať. Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@kostrabike.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti;
 • zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČDPH), adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu pre doručenie zásielok, číslo telefónu a emailovú adresu. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovania účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci meniť po prihlásení sa do svojho účtu. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky (banky, zmluvná maloobchodná predajňa - odberné miesto, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Zpracované údaje sú plne chránené pred zneužitím. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Naša spoločnosť postupuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, najneskôr do doby nevyhnutnej na spracovanie osobných údajov. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať.

 

USMERNENIE GDPR

 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES, ďalej len "GDPR ", by sme Vás chceli informovať, že pri  nadviazaní spolupráce so spoločnosťou KostraBike, s.r.o. so sídlom Horná 119, 022 01 Čadca, pri nákupe jej produktov alebo služieb, bude potrebné spracovať  Vaše osobné údaje (platí pre fyzické osoby).

Za týmto účelom spoločnosť  KostraBike, s.r.o. zaviedla pravidlá a postupy na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR, čo predovšetkým znamená, že:

1. ako správca týchto údajov ich spracúvame  v zásade za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv alebo na základe jedného z ďalších dôvodov uvedených v čl. 6 par. 1 GDPR,

2. údaje budú poskytnuté k dispozícií iným subjektom len v prípadoch, ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmlúv (spolupracovníkom), alebo keď bude táto povinnosť vyplývať  zo všeobecne platných právnych predpisov, alebo k presadeniu práv a nárokov spoločnosti.

3. spoločnosť nebude poskytovať  osobné údaje tretím osobám s výnimkou serveru Heureka.sk za účelom nezávislého hodnotenia e-shopov a to len v prípade výslovného súhlasu zákazníka.

4. Spoločnost automaticky spracovávava aj súbory cookies. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť, návod ako nato nájdete na tomto odkaze: Nastavenie súkromia.


Čo je súbor cookie?


Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Samotné nastavenie súborov cookies na webe kostrabike.sk si možete spravovať podľa návodu v sekcii nastavenie súkromia.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: tie sú nevyhnutné pre fungovanie webu a jeho funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by náš web nefungoval, napr. by nebolo možné sa prihlásiť k užívateľskému účtu.

Funkčné cookies: tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše základné voľby a vylepšujú užívateľský komfort. Ide napríklad o zapamätanie si jazyka či umožnenie zostať trvale prihlásený.

Cookies sociálnych sietí: tieto cookies nám umožňujú komfortne Vás prepojiť s Vašim profilom na sociálnych sieťach a napríklad Vám umožniť zdieľať produkty a služby s priateľmi a rodinou.

Personalizácia obsahu: tieto cookies nám umožňujú zobraziť Vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o Vás dostupné tak, aby sme sa čo najlepšie trafili do Vašich potrieb. Ide najmä o to, aký obsah ste si zobrazili, či na akom zariadení na naše stránky prichádzate.

Nepersonalizovaná reklama: tieto cookies nám umožňujú zobrazovať Vám všeobecnú reklamu na produkty a služby.

Personalizovaná reklama: vďaka týmto cookies Vám my a naši partneri môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby na mieru, a to na základe Vašich nákupov, Vášho chovania a Vašich preferencií.

Meranie publika: tieto cookies nám umožňujú optimalizovať naše stránky pre Vaše komfortné používanie, a to na základe toho, ako ich používate. Cieľom je zapamätať si alebo predpokladať Vaše voľby. Ide napríklad o využívanie funkcií, ich umiestnenie, chovanie na stránke.

Cookies tretích strán: tieto cookies sú cookies tretích strán.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z Vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehľadávania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštevovaných weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Pokiaľ však zakážete i spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, pokiaľ budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

 

5. spoločnosť  nebude spracovávať citlivé údaje a údaje neplnoletých osôb,

6. spoločnosť  bude ukladať dáta po dobu platnosti ponuky a v prípade dohody, po dobu potrebnú na jej realizáciu, vrátane vykonávania záručných záväzkov,

7. V súvislosti so spracovávaním  osobných údajov  ma zákazník právo na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie a obmedzenie  pri spracovaní či prenose dát k inému správcovi. V prípade porušenia ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) má zákazník právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Vaše osobné údaje nebudú spracovávané hromadne ani automatizovane.

 

Copyright 2017 - 2024 © KostraBike - výnimočné bicykle odvážnym