11 dôvodov prečo my

Úvod Poradíme a Pomôžeme11 dôvodov prečo my
 1. Sme špecialisti na servis a predaj bicyklov a elektrobicyklov so spoľahlivou ponukou a viac ako 20 ročnými skúsenosťami
 2. Disponujeme najlepšie vybaveným servisným oddelením v okolí
 3. Servisujeme všetky druhy bicyklov
 4. Zakladáme si na individuálnom prístupe – poradíme, vysvetlíme, odporučíme
 5. 80m2 predajnej plochy ponúka ucelený výber bicyklov pre rekreačných i profesionálnych jazdcov
 6. U nás si môžeš bicykle vyskúšať ešte predtým ako sa rozhodneš
 7. Testovaciu jazdu si môžeš užiť aj na elektro-bicykli Cube
 8. Na prehľadnom e-shope nájdeš širokú ponuku bicyklov k rýchlemu dodaniu
 9. Je možné vyzdvihnúť si ich aj v kamennej predajni
 10. Bicykle dovážame poskladané a nastavené osobne do 100km zadarmo
 11. Bicykel môžeš vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu za predpokladu, že je nepoškodený a nepoužitý
Copyright 2017 - 2022 © KostraBike - špecialista na predaj a servis bicyklov